Patróni eRka - Košickí mučeníci

06.11.2012 09:46

 

Boli spolu umučení 07. 09. 1619 v Košiciach. Na príkaz Rákocziho boli zatknutí a presviedčaní, aby sa vzdali katolíckej viery. Tri dni ich nechali o hlade a smäde. Ich to však nezlomilo. Marekovi Križinovi Rákoczi ponúkol zhabané majetky ostrihomskej kapituly v Krásnej nad Hornádom. Marek ponuku neprijal. Vo viere vytrvali do konca. Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1905 v chráme sv. Petra v Ríme. Za svätých ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach.

 

 

Sv. Štefan Pongrácz (1583 – 1619)

Pre nebo dozrel vo veku 36 rokov, štyri roky bol kňazom. Istý čas slúžil chorým v nemocnici – ošetroval, povzbudzoval ich slovom a úsmevom, pripravoval a podával im lieky. Potom sa učil starať sa sám o seba počas putovania
po krajine. Znášal zmeny počasia, spoznával život ľudí a rozprával sa s nimi, na jedlo si zarábal prácou. Prijal a vykonával mnoho úloh a prác, ktoré boli pre neho ponižujúce. Jeho predstavení si ho cenili pre jeho charakterovú bezúhonnosť, rehoľnú disciplínu, hlbokú vieru, spolucítenie s Cirkvou a obtavú apoštolskú lásku. Po vysviacke učil deti a mládež náboženstvo a vykonával kňazskú službu v Humennom. Bol zasvätený v reholi Jezuitov. Tu bol aj v lete 1619 spolu s Marekom Križinom na duchovných cvičeniach.

 

Sv. Melichar Grodieczki (1584 – 1619)

Pre nebo dozrel vo veku 35 rokov, kňazom bol päť rokov. Mal všestranné schopnosti. Vedel ľahko nadviazať rozhovor s každým človekom, deti a mladých učil s láskou. Mal rád hudbu. Počas štúdia teológie v Prahe dirigoval ústavný orchester. Potom sa stal riaditeľom ústavu chudobných študentov sv. Václava. Súčasne bol aj správcom pražskej farnosti Kopaniny. Vedel si dobre zorganizovať prácu a využiť čas tak, aby všetko stihol. Pomáhal zvereným študentom tým, že oslovoval bohatých ľudí a prosil ich o pomoc, čím získaval peniaze aj pre svoj ústav. Núdza podporovala jeho vynaliezavosť a vtip. Boli mu tiež vlastné láskavosť a taktnosť pri rozdeľovaní tým, čo boli odkázaní na jeho podporu. Svoje starosti denne predkladal Ježišovi v modlitbe. Začiatkom roka 1619 prišiel do Košíc s poslaním duchovnej služby cárskym vojakom. V lete 1619 po duchovných cvičeniach zložil večné sľuby v reholi Jezuitov.

 

Sv. Marek Križin

Pre nebo dozrel vo veku 31 rokov, štyri roky bol kňazom. Bol prvým spolupracovníkom arcibiskupa, ktorého cieľom bolo pripraviť Marka na prevzatie biskupského úradu. Ku kňazskej práci sa Marek dostával oveľa menej, ako by sám chcel. Organizačné veci ho veľmi nebavili, ale cítil, že sú dôležité. Túžil sa venovať ľuďom ako obyčajný kňaz. Všetky zverené úlohy však poslušne prijímal a plnil, najlepšie, ako vedel. Vykonával úrad riaditeľa všetkých škôl v Trnavskej diecéze, úrad ostrihomského kanonika i úrad správcu majetkov benediktínskeho kláštora v Krásnej nad Hornádom. V lete 1619 bol spolu so Štefanom Pongráczom na duchovných cvičeniach.